ระบบ

Card image cap
ฐานข้อมูลกลาง
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Card image cap
เด็กก่อนวัยเรียน
Card image cap
ทะเบียนสัตว์
Card image cap
การจัดเก็บน้ำประปา
Card image cap
สวัสดิการสังคม

ฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูล


จำนวนบ้าน 17 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 49 คน

สถานที่สำคัญ


ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูล


จำนวนผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์
จำนวนกลุ่มชุมชน 2 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน


กลุ่มชุมชน


เด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 9 5 14
อนุบาล 1 5 5 10
อนุบาล 2 7 1 8
อนุบาล 3 3 2 5
รวม